Kapat
0 Ürün
Alışveriş sepetinizde boş.
Kategoriler
  Filtreler
  Preferences
  Ara

  Tıp Hukuku Kitabı

  Yayınevi : Seçkin Yayıncılık
  Yazar : Komisyon
  ISBN :9789750291296
  Sayfa Sayısı :240
  Baskı Sayısı :1
  Ebatlar :16.00 x 24.00
  Basım Yılı :2024
  207,00 ₺
  "Tıp bilimi, modern fenni ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle mütemadiyen gelişmekte ve değişmektedir. İşte tıp biliminin bu hızlı ve dinamik yapısı karşısında tıbbi faaliyetlerle ilgili hukukun zamanında ve yerinde çözümler üretebilmesi elzemdir. Bununla birlikte burada hassas bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir. Zira bir taraftan tıp biliminin ve dolayısıyla tıbbi faaliyetlerin hızla gelişen yapısına faydalı ve etkin hukuki normların (bazı hallerde suç tiplerinin) ihdası ve mevcut normların güncellenmesi gerekmekte, diğer taraftan tıp biliminin ilerleyişine ve hekimler başta olmak üzere sağlık mesleği mensuplarının mesleklerini icra etmelerine engel olabilecek sonuçlara neden olunmaması gerekir. Bu çekincelere bağlı olarak tıbbi faaliyetlerin sunulması ve bu sunumda başarının elde edilmesi için normların oluşturulması ve başarısız bir tıbbi faaliyetin hukuk normları ile demokratik ve hukuk devletinin kurallarına uygun şekilde hukuki sonuç bağlanması yönünde bir gereklilik söz konusudur. Eserde ülkemizdeki tıbbi faaliyetlerin en başarılı şekilde sunulmasının hukuki zemininin oluşturulmasına ve başarısız tıbbi faaliyetlerinde demokratik ve hukuk devletinin gereklerine uygun olarak faaliyetin tüm tarafları açısından hukuki cevap verilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Eserin bu ilk basısında, tıp hukukunun temel kavramları, kaynakları, tarihçesi ve temel prensipleri, tıbbi müdahalenin niteliği ve tıbbi müdahalelerde aydınlatılmış onamın kapsamı, varsayılan rıza, güven prensibi ve iş bölümü, karşılaştırmalı hukuktaki örnekleriyle taşıyıcı annelik ile organ veya doku nakli konuları ele alınmıştır. Bu çerçevede eserin sonraki basılarında tıp hukukundaki güncel gelişmeler de dikkate alınarak başka konularla genişletilecektir." Kitabın Konu Başlıkları . Tıp Hukukunda Temel Kavramlar, Kaynaklar, Tarihçe ve Temel Prensipler . Tıbbi Müdahalenin Niteliği ve Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam . Tıbbi Müdahalelerde Varsayılan Rıza . Tıbbi Müdahalelerde Güven Prensibi Bağlamında İş Bölümü ve Güvensizlik Durumları . Karşılaştırmalı Hukuktaki Örnekleriyle Türk Ceza Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelik . Tıp Ceza Hukuku Bağlamında Organ Veya Doku Nakli Kitapla İlgili Kategoriler Hukuk Kitapları>Tıp Hukuku Kitabın İçindekileri Önsöz 9 Kısaltmalar 19 BİRİNCİ BÖLÜM TIP HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR, KAYNAKLAR, TARİHÇE VE TEMEL PRENSİPLER I. TEMEL KAVRAMLAR 23 A. Tıp Hukuku 23 B. Hekim 27 II. TIP HUKUKUNUN KAYNAKLARI 32 A. Yazılı Kaynaklar 32 B. Yazısız Kaynaklar 37 III. TARİHÇE 37 IV. TIP HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ 44 A. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı 44 B. Tıp Biliminin Kurallarına Uyulması ve Bilimsel Gelişmede Süreklilik 45 C. Hastaların Kendi Geleceklerini Belirleme Hakları 45 D. Hasta–Hekim İlişkisinin Gereği Olarak Hastanın Hekime Güveni ve Hekimle İş Birliği İçerisinde Bulunması 46 KAYNAKÇA 48 İKİNCİ BÖLÜM TIBBİ MÜDAHALENİN NİTELİĞİ VE TIBBİ MÜDAHALELERDE AYDINLATILMIŞ ONAM I. TIBBİ MÜDAHALENİN NİTELİĞİ 51 A. Genel Olarak 51 B. Öğretideki Görüşler 53 1. Tipik Yaralama Görüşü 53 2. Tipikliğin Gerçekleşmediği Görüşü 57 3. Görüşümüz 60 II. TIBBİ MÜDAHALELERDE AYDINLATILMIŞ ONAM 66 A. Genel Olarak 66 B. Tıbbi Müdahaleye Yönelik Rızanın Koşulları 69 1. Tasarruf Edilebilir Bir Hakkın Varlığı 69 2. Rıza Gösterme Yeterliliğinin Varlığı 74 3. Aydınlatmanın Yapılması 82 a. Esası 82 b. Aydınlatmaya İlişkin Koşullar 88 i. Aydınlatma Yapmakla Yükümlü Kişi 88 ii. Aydınlatmanın Zamanı 91 iii. Aydınlatmanın Kapsamı ve Türleri 94 (1) Teşhise İlişkin Aydınlatma 94 (2) Tedavi Sürecine İlişkin Aydınlatma 96 (3) Risklere İlişkin Aydınlatma 102 c. Aydınlatmanın Şekli 105 d. Aydınlatılmadan Vazgeçme 109 4. Rızanın Açıklanmış Olması 110 5. Tıbbi Müdahalenin Tıbben Gerekli Olması ve Tıp Biliminin Verilerine Uygun Gerçekleştirilmesi 111 KAYNAKÇA 113 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TIBBİ MÜDAHALELERDE VARSAYILAN RIZA I. VARSAYILAN RIZA KAVRAMININ AÇIKLANMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 117 A. Genel Olarak 117 B. Hukuki Niteliği 120 C. Benzer Bir Kavram Olarak Hipotetik Rızadan (Hypotetsiche Einwilligung) Farkı 125 II. VARSAYILAN RIZANIN KOŞULLARI, İKİNCİLLİĞİ VE TESPİTİ 128 A. Rızanın Koşulları 128 B. İkincillik İlkesi 131 C. Rızanın Tespiti 132 III. ÖZEL BİR HAL: MÜDAHALENİN GENİŞLETİLMESİ 134 IV. SONUÇ 137 KAYNAKÇA 139 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVEN PRENSİBİ BAĞLAMINDA İŞ BÖLÜMÜ VE GÜVENSİZLİK DURUMLARI I. TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVEN PRENSİBİ BAĞLAMINDA İŞ BÖLÜMÜ 141 A. Genel Olarak 141 B. Tıbbi Müdahalelerde İş Bölümü 153 1. Yatay İş Bölümü 153 2. Dikey İş Bölümü 158 II. TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVENSİZLİK DURUMLARI 165 A. Genel Olarak 165 B. Özene Uygun Hareket Edilmeyeceğine Dair Ciddi Şüphe ya da Nedenlerin Mevcut Olması 166 C. Özel Gözetim Yükümlülüğünün Bulunduğu Durumlar 167 KAYNAKÇA 175 BEŞİNCİ BÖLÜM KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ ÖRNEKLERİYLE TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN TAŞIYICI ANNELİK I. GİRİŞ 181 II. “TAŞIYICI ANNELİK” FENOMENİ VE TÜRLERİ 185 A. Altruistik Taşıyıcı Annelik ve Ticari Taşıyıcı Annelik 187 B. Aynı Ülkede Gerçekleşen Taşıyıcı Annelik ve Sınıraşan (Cross–Border) Taşıyıcı Annelik 188 C. Taşıyıcı Annelik Turizmi 188 D. İnsan Ticaretinin Yeni Bir Formu Olarak Taşıyıcı Annelik 191 III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TAŞIYICI ANNELİK DÜZENLEMELERİ 192 A. Amerika Birleşik Devletleri 193 B. İngiltere ve Galler 193 C. Fransa 194 D. Almanya 195 E. Rusya 196 F. Gürcistan 197 IV. TÜRK HUKUKUNDA TAŞIYICI ANNELİK 197 A. Taşıyıcı Annelik Konusunun Mevzuatta İlk Ele Alınışı: 2018 Öncesi 197 B. Taşıyıcı Annelik Konusunda Suç Normunun İhdası: 2018 Sonrası 199 C. Taşıyıcı Annelik Faaliyetleri Kapsamındaki Diğer Suçlar 201 V. SONUÇ 202 KAYNAKÇA 205 ALTINCI BÖLÜM TIP CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA ORGAN VEYA DOKU NAKLİ I. GİRİŞ 209 II. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNİN TÜRKİYE’DEKİ YASAL ZEMİNİ 211 III. ORGAN VEYA DOKU NAKLİ İŞLEMİ VE ALICIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 213 IV. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNİN ÇEŞİTLERİ 214 A. Canlıdan Organ veya Doku Nakli 214 1. Canlıdan Organ veya Doku Naklinde Vericinin Rızası 215 2. Alıcı ve Verici Arasındaki Bağ 216 3. Hekimlerin Organ veya Doku Alamayacağı Haller 217 B. Ölüden (Kadavradan) Organ veya Doku Nakli 217 1. Ölüm Kavramı ve Ölümün Tespiti 217 2. Ölüden Organ veya Doku Naklinde Rıza 218 V. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNDE CEZA SORUMLULUĞU 221 A. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK md. 91) 222 1. Kanuni Düzenleme 222 2. Korunan Hukuki Değer 223 3. Yaşayan Kişiden Rızası Olmaksızın Organ veya Doku Alma Suçu (TCK md. 91/1) 224 4. Ölüden Hukuka Aykırı Şekilde Organ veya Doku Alma Suçu (TCK md. 91/2) 226 5. Organ veya Doku Satın Alma, Satma, Satılmasına Aracılık Etme Suçu (TCK md. 91/3) 228 6. Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Olan Organ veya Dokuyu Saklama, Nakletme veya Aşılama Suçu (TCK md. 91/5) 229 7. Belli Bir Çıkar Karşılığında Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam Verme veya Yayınlama Suçu (TCK md. 91/6) 230 B. Zorunluluk Hali (TCK md. 92) 230 C. Etkin Pişmanlık (TCK md. 93) 231 D. Organ ve Doku Nakli Kanunu’nda Yer Alan Diğer Müeyyideler 231 E. Hatalı Organ Naklinden Sorumluluk 232 VI. SONUÇ 232 KAYNAKÇA 234 CENEVRE BİLDİRGESİ 237 HEKİMLİK ANDI 237 HİPOKRAT YEMİNİ 238
  "Tıp bilimi, modern fenni ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle mütemadiyen gelişmekte ve değişmektedir. İşte tıp biliminin bu hızlı ve dinamik yapısı karşısında tıbbi faaliyetlerle ilgili hukukun zamanında ve yerinde çözümler üretebilmesi elzemdir. Bununla birlikte burada hassas bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir. Zira bir taraftan tıp biliminin ve dolayısıyla tıbbi faaliyetlerin hızla gelişen yapısına faydalı ve etkin hukuki normların (bazı hallerde suç tiplerinin) ihdası ve mevcut normların güncellenmesi gerekmekte, diğer taraftan tıp biliminin ilerleyişine ve hekimler başta olmak üzere sağlık mesleği mensuplarının mesleklerini icra etmelerine engel olabilecek sonuçlara neden olunmaması gerekir. Bu çekincelere bağlı olarak tıbbi faaliyetlerin sunulması ve bu sunumda başarının elde edilmesi için normların oluşturulması ve başarısız bir tıbbi faaliyetin hukuk normları ile demokratik ve hukuk devletinin kurallarına uygun şekilde hukuki sonuç bağlanması yönünde bir gereklilik söz konusudur. Eserde ülkemizdeki tıbbi faaliyetlerin en başarılı şekilde sunulmasının hukuki zemininin oluşturulmasına ve başarısız tıbbi faaliyetlerinde demokratik ve hukuk devletinin gereklerine uygun olarak faaliyetin tüm tarafları açısından hukuki cevap verilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Eserin bu ilk basısında, tıp hukukunun temel kavramları, kaynakları, tarihçesi ve temel prensipleri, tıbbi müdahalenin niteliği ve tıbbi müdahalelerde aydınlatılmış onamın kapsamı, varsayılan rıza, güven prensibi ve iş bölümü, karşılaştırmalı hukuktaki örnekleriyle taşıyıcı annelik ile organ veya doku nakli konuları ele alınmıştır. Bu çerçevede eserin sonraki basılarında tıp hukukundaki güncel gelişmeler de dikkate alınarak başka konularla genişletilecektir." Kitabın Konu Başlıkları . Tıp Hukukunda Temel Kavramlar, Kaynaklar, Tarihçe ve Temel Prensipler . Tıbbi Müdahalenin Niteliği ve Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam . Tıbbi Müdahalelerde Varsayılan Rıza . Tıbbi Müdahalelerde Güven Prensibi Bağlamında İş Bölümü ve Güvensizlik Durumları . Karşılaştırmalı Hukuktaki Örnekleriyle Türk Ceza Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelik . Tıp Ceza Hukuku Bağlamında Organ Veya Doku Nakli Kitapla İlgili Kategoriler Hukuk Kitapları>Tıp Hukuku Kitabın İçindekileri Önsöz 9 Kısaltmalar 19 BİRİNCİ BÖLÜM TIP HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR, KAYNAKLAR, TARİHÇE VE TEMEL PRENSİPLER I. TEMEL KAVRAMLAR 23 A. Tıp Hukuku 23 B. Hekim 27 II. TIP HUKUKUNUN KAYNAKLARI 32 A. Yazılı Kaynaklar 32 B. Yazısız Kaynaklar 37 III. TARİHÇE 37 IV. TIP HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ 44 A. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı 44 B. Tıp Biliminin Kurallarına Uyulması ve Bilimsel Gelişmede Süreklilik 45 C. Hastaların Kendi Geleceklerini Belirleme Hakları 45 D. Hasta–Hekim İlişkisinin Gereği Olarak Hastanın Hekime Güveni ve Hekimle İş Birliği İçerisinde Bulunması 46 KAYNAKÇA 48 İKİNCİ BÖLÜM TIBBİ MÜDAHALENİN NİTELİĞİ VE TIBBİ MÜDAHALELERDE AYDINLATILMIŞ ONAM I. TIBBİ MÜDAHALENİN NİTELİĞİ 51 A. Genel Olarak 51 B. Öğretideki Görüşler 53 1. Tipik Yaralama Görüşü 53 2. Tipikliğin Gerçekleşmediği Görüşü 57 3. Görüşümüz 60 II. TIBBİ MÜDAHALELERDE AYDINLATILMIŞ ONAM 66 A. Genel Olarak 66 B. Tıbbi Müdahaleye Yönelik Rızanın Koşulları 69 1. Tasarruf Edilebilir Bir Hakkın Varlığı 69 2. Rıza Gösterme Yeterliliğinin Varlığı 74 3. Aydınlatmanın Yapılması 82 a. Esası 82 b. Aydınlatmaya İlişkin Koşullar 88 i. Aydınlatma Yapmakla Yükümlü Kişi 88 ii. Aydınlatmanın Zamanı 91 iii. Aydınlatmanın Kapsamı ve Türleri 94 (1) Teşhise İlişkin Aydınlatma 94 (2) Tedavi Sürecine İlişkin Aydınlatma 96 (3) Risklere İlişkin Aydınlatma 102 c. Aydınlatmanın Şekli 105 d. Aydınlatılmadan Vazgeçme 109 4. Rızanın Açıklanmış Olması 110 5. Tıbbi Müdahalenin Tıbben Gerekli Olması ve Tıp Biliminin Verilerine Uygun Gerçekleştirilmesi 111 KAYNAKÇA 113 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TIBBİ MÜDAHALELERDE VARSAYILAN RIZA I. VARSAYILAN RIZA KAVRAMININ AÇIKLANMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 117 A. Genel Olarak 117 B. Hukuki Niteliği 120 C. Benzer Bir Kavram Olarak Hipotetik Rızadan (Hypotetsiche Einwilligung) Farkı 125 II. VARSAYILAN RIZANIN KOŞULLARI, İKİNCİLLİĞİ VE TESPİTİ 128 A. Rızanın Koşulları 128 B. İkincillik İlkesi 131 C. Rızanın Tespiti 132 III. ÖZEL BİR HAL: MÜDAHALENİN GENİŞLETİLMESİ 134 IV. SONUÇ 137 KAYNAKÇA 139 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVEN PRENSİBİ BAĞLAMINDA İŞ BÖLÜMÜ VE GÜVENSİZLİK DURUMLARI I. TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVEN PRENSİBİ BAĞLAMINDA İŞ BÖLÜMÜ 141 A. Genel Olarak 141 B. Tıbbi Müdahalelerde İş Bölümü 153 1. Yatay İş Bölümü 153 2. Dikey İş Bölümü 158 II. TIBBİ MÜDAHALELERDE GÜVENSİZLİK DURUMLARI 165 A. Genel Olarak 165 B. Özene Uygun Hareket Edilmeyeceğine Dair Ciddi Şüphe ya da Nedenlerin Mevcut Olması 166 C. Özel Gözetim Yükümlülüğünün Bulunduğu Durumlar 167 KAYNAKÇA 175 BEŞİNCİ BÖLÜM KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ ÖRNEKLERİYLE TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN TAŞIYICI ANNELİK I. GİRİŞ 181 II. “TAŞIYICI ANNELİK” FENOMENİ VE TÜRLERİ 185 A. Altruistik Taşıyıcı Annelik ve Ticari Taşıyıcı Annelik 187 B. Aynı Ülkede Gerçekleşen Taşıyıcı Annelik ve Sınıraşan (Cross–Border) Taşıyıcı Annelik 188 C. Taşıyıcı Annelik Turizmi 188 D. İnsan Ticaretinin Yeni Bir Formu Olarak Taşıyıcı Annelik 191 III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TAŞIYICI ANNELİK DÜZENLEMELERİ 192 A. Amerika Birleşik Devletleri 193 B. İngiltere ve Galler 193 C. Fransa 194 D. Almanya 195 E. Rusya 196 F. Gürcistan 197 IV. TÜRK HUKUKUNDA TAŞIYICI ANNELİK 197 A. Taşıyıcı Annelik Konusunun Mevzuatta İlk Ele Alınışı: 2018 Öncesi 197 B. Taşıyıcı Annelik Konusunda Suç Normunun İhdası: 2018 Sonrası 199 C. Taşıyıcı Annelik Faaliyetleri Kapsamındaki Diğer Suçlar 201 V. SONUÇ 202 KAYNAKÇA 205 ALTINCI BÖLÜM TIP CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA ORGAN VEYA DOKU NAKLİ I. GİRİŞ 209 II. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNİN TÜRKİYE’DEKİ YASAL ZEMİNİ 211 III. ORGAN VEYA DOKU NAKLİ İŞLEMİ VE ALICIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 213 IV. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNİN ÇEŞİTLERİ 214 A. Canlıdan Organ veya Doku Nakli 214 1. Canlıdan Organ veya Doku Naklinde Vericinin Rızası 215 2. Alıcı ve Verici Arasındaki Bağ 216 3. Hekimlerin Organ veya Doku Alamayacağı Haller 217 B. Ölüden (Kadavradan) Organ veya Doku Nakli 217 1. Ölüm Kavramı ve Ölümün Tespiti 217 2. Ölüden Organ veya Doku Naklinde Rıza 218 V. ORGAN VEYA DOKU NAKLİNDE CEZA SORUMLULUĞU 221 A. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK md. 91) 222 1. Kanuni Düzenleme 222 2. Korunan Hukuki Değer 223 3. Yaşayan Kişiden Rızası Olmaksızın Organ veya Doku Alma Suçu (TCK md. 91/1) 224 4. Ölüden Hukuka Aykırı Şekilde Organ veya Doku Alma Suçu (TCK md. 91/2) 226 5. Organ veya Doku Satın Alma, Satma, Satılmasına Aracılık Etme Suçu (TCK md. 91/3) 228 6. Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Olan Organ veya Dokuyu Saklama, Nakletme veya Aşılama Suçu (TCK md. 91/5) 229 7. Belli Bir Çıkar Karşılığında Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam Verme veya Yayınlama Suçu (TCK md. 91/6) 230 B. Zorunluluk Hali (TCK md. 92) 230 C. Etkin Pişmanlık (TCK md. 93) 231 D. Organ ve Doku Nakli Kanunu’nda Yer Alan Diğer Müeyyideler 231 E. Hatalı Organ Naklinden Sorumluluk 232 VI. SONUÇ 232 KAYNAKÇA 234 CENEVRE BİLDİRGESİ 237 HEKİMLİK ANDI 237 HİPOKRAT YEMİNİ 238
  >