• resm Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Temelleri ve Uygulamaları

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Temelleri ve Uygulamaları

ISBN: 9786052824481
Sayfa Sayısı: 502
Baskı Sayısı: 1
Ebatlar: 15x23
Basım Yılı: 2020
79,00 ₺
63,20 ₺
KİTAP HAKKINDA

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Temelleri ve Uygulamaları

Çeviri Editörünün Önsözü


Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, yakın geçmişe kadar çoğunlukla lisansüstü
araştırmalarda ve bazı büyük şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde ürün geliştirmede

kullanılan ve daha çok özel kod yazımına dayanan, ancak matematik ve prog-
ramlama yönü güçlü kişilerin uğraşabileceği ileri düzey bir araştırma aracıydı.

Ayrıca bu kodların daha çok geometri ve akışa bağlı, diğer bir deyişle “proble-
me özel” olmalarından dolayı, her seferinde yeni bir kod yazmak ya da mevcut

kodu yeni probleme uyarlamak gerekiyordu. Bunun üzerine genel amaçlı, kolay

kullanımlı ticari HAD yazılımlarının geliştirilmesine dönük çalışmalar ivme ka-
zanmıştır. Günümüzde bu yazılımlar gerek akademik gerekse endüstriyel araş-
tırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla özel araştırmalar dışında

kod geliştirmeye dayalı çalışmalar neredeyse terk edilme noktasına gelmiştir.

Özellikle akademik sürümlerinin ucuz olması sayesinde HAD yazılımları akade-
mik çevrelerde geniş ölçüde kullanılmaya başlanmış, uzun yıllardır sadece teorik

verilen lisansüstü derslerine ilave olarak, çeşitli mühendislik bölümlerinde lisans
düzeyinde uygulamalı HAD dersleri müfredatlarda yerini almıştır.

Endüstri 4.0 dijital dönüşümünün yaşandığı günümüzde firmaların hammad-
deden ürünün piyasaya çıkışına giden süreci olabildiğince hızlandırmaları reka-
betçiliğin temel şartı haline gelmiştir. Bu nedenle HAD yazılımları, içerisinde

akış ve ısı transferi olan sistemlerin tasarımında ve optimizasyonunda firmaların

en güvendiği mühendislik araçlarına dönüşmüş, doğal olarak yeni mezun öğren-
cilerden de bu yöndeki yetkinlik beklentileri önemli ölçüde artmıştır. Bu durum-
da mühendislik lisans öğrencilerinin HAD konusunda lisans düzeyinden itibaren

beceri kazanmaları kendilerine büyük bir avantaj sağlamaya başlamıştır.
Endüstri tarafında HAD’a yönelik artan talep karşında mevcut kaynakların

neredeyse tamamının İngilizce olması, konunun lisans/lisansüstü düzeyde kav-
ranmasının önünde kayda değer bir engel oluşturmaktadır. Bu kitap, gerek lisans

gerekse lisansüstü düzeydeki HAD içerikli derslerde okutulabilecek pratik yak-
laşımlı bir kitaptır. Kitaptaki uygulamalar ANSYS Fluent olarak bilinen HAD

yazılım paketi ile yapılmıştır. Bu yönüyle kitabın mühendislik öğrencilerine,

akademisyenlere, mühendislere ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kimselere ya-
rarlı bir referans olacağı düşünülmektedir.

Bir kitabın tercümesi sonuçta bir takım çalışması ile mümkün olmaktadır.
Bu çerçevede kitabın Türkçe telif haklarını satın alan PALME Yayınevi’ne ve
çok değerli sahibi Sn. İlhan Budak’a, çevirinin ilk aşamalarında görev alan Prof.
Dr. Suat Canbazoğlu ve Prof. Dr. Muammer Özgören’e, çeviri ekibinde yer alan

çok değerli akademisyen arkadaşlarıma, ayrıca kitabın çeviri ve düzeltmeleri es-
nasında bana gösterdikleri sabır ve anlayış için sevgili eşim Sebahat Engin ve

çocuklarımız Berk E. Engin ve Mehmet E. Engin’e şükranlarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Tahsin Engin
Ocak 2020, Sakarya

Kendi yorumunuzu yazın
  • Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
  • Kötü
  • Mükemmel
Önerilen Ürünler
%20
Resim Akışkanlar Mekaniği
Akışkanlar Mekaniği 145,00 ₺ 116,00 ₺
%20
Resim Sonlu Elemanlar Analizi
Sonlu Elemanlar Analizi 63,00 ₺ 50,40 ₺
%20
Resim Isı ve Kütle Transferi
Isı ve Kütle Transferi 145,00 ₺ 116,00 ₺
%20
Resim Roket ve Füze Mühendisliği