Kapat
0 Ürün
Alışveriş sepetinizde boş.
Kategoriler
  Filtreler
  Preferences
  Ara

  "Silsile-i Aliyye"nin Son Altun Halkası - Seyyid Abdülhakim-i Arvasi "Kuddise Sirruh" Hazretleri

  ISBN :9786056903656
  Sayfa Sayısı :1343
  Baskı Sayısı :2
  Ebatlar :16x24 cm
  Basım Yılı :2019
  300,00 ₺
  270,00 ₺

  Tükendi

  Tahmini Kargoya Veriliş Zamanı: -

  “Arvâsî Seyyidleri Hânedânı”nın büyük ceddi Kâdirî ve Çeştî Tarîkat-i Aliyyesi’nin meşâyih-i kirâmından Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin, mutlak vârisi olduğu ecdâd-ı kirâmının velâyet nûrlarıyla Vân’ın Müks [Bâğçeserây] Kazâsı’nda te’sîs ettiği Arvâs Köyü, Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâʻat İʻtikâdı’nın Doğudaki en metîn, en sağlam kalesi ve “Arvâsî Seyyidleri Hânedânı”nın Sâdât-i Kirâmı’nın irşâdlarıyla asrlarca ilm ve maʻrifet nûrlarının merkezi olmuş; Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin dokuzuncu kuşak torunlarından Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî Tarîkat-i Aliyyesi’nin velâyet nûrlarından başka Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî Tarîkat-i Aliyyesi’nin nübüvvet nûrlarıyla âlemi nûrlandırmış; nihâyet mutlak halîfesi Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî, Üveysî Tarîkatleri’nde kâmil ve mükemmil mürşid, dört mezhebde sözü huccet Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri önce Doğuya ve sonra Batıya ilm ve maʻrifet nûrlarını neşr etmiştir.

  “Arvâsî Seyyidleri Hânedânı”nın Sâdât-i Kirâmı’ndan “Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm” Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî [Üçışık] “Kuddise Sirruh” Hazretleri hakkında Güneşden zerre, ummândan katre kabîlinden hâzırladığımız bu kitâbımız, beş kısm’dır:

  Birinci Kısm’da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mübârek hâl tercümesini, mâddî ve maʻnevî silsilesini, âilesini, evlâdlarını, talebelerini, halîfelerini vesîkalarla ve tafsîlâtlı yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 111 “Yüzonbir” sahîfedir.

  İkinci Kısm’da; “Silsile-i Aliyye”nin son altun halkası “Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm” Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mübârek hâl tercümesini, sûrî ve maʻnevî nesebini, hasebini, kardeşlerini, âilesini, evlâdlarını, eserlerini kendi “Hâl Tercümesi Risâlesi”nden ve yüzlerce arşiv vesîkasından ve kitâblardan istifâdelerle yazmaya çalıştık. Kitâbımızın bu kısmı, 334 “Üçyüzotuzdört” sahîfedir.

  Üçüncü Kısm’da; birkaç risâlesi hâric Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mübârek sohbetleri, vaʻz-ı şerîfleri, mektûb-i âlîleri ve başka takrîrleri ve tahrîrleri, tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 3650 küsûr sahîfelik nüshalarda karışık yazıldığından; biz bunları “Risâleler”, “Mektûblar”, “Makâleler”, “Vaʻzlar”, “Sohbetler” başlığıyla tasnîf ve Arabça ve Farsça kısmlarını tercüme ettik, Osmânlı Türkçesi’yle yazılı kısmlarını sâdeleştirdik. “Risâleler”inden sonra sırasıyla “Mektûblar”ını, “Makâleler”ini, “Vaʻzlar”ını, “Sohbetler”ini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 767 “Yediyüzaltmışyedi” sahîfedir.

  Dördüncü Kısm’da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Tarîkat İcâzetnâmesi” ile me’zûn buyurduğu halîfelerinden mübârek mahdûmları Şeyh Seyyid Muhammed Emîn-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin Nakş-bendî Tarîkat-i Aliyyesi’nin esâslarını ve edeblerini icmâlen beyân ettikleri “İstikâmet Risâlesi”ni tercüme ettik ve sâdeleştirdik. Kitâbımızın bu kısmı, 22 “Yirmiiki” sahîfedir.

  Beşinci Kısm’da; Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Risâleleri”nde, “Mektûbları”nda, “Makâleleri”nde, “Vaʻzları”nda, “Sohbetleri”nde istifâde ettikleri Arabça, Farsça ve Osmânlı Türkçesi ile yazılmış kitâblardan te’mîn ve tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 80 “Seksen” kadarının ve bu kitâbımızı hâzırlarken tedkîk ve istifâde ettiğimiz Arabça, Farsça, Osmânlı Türkçesi’yle ve Latin Harfli Türkçe yazılmış 100 küsûr kitâbın; tıpkıbasımlarını da yaptığımız 120 “Yüzyirmi” arşiv vesîkasının, gazetelerin, mecmûʻaların ve ta’rîhî fotoğrafların künyelerini yazdık.

  Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri, halîfe bırakmadan, Hicrî 29 Zi’l-Kaʻde 1362 [27 Kâsım 1943] Cumʻartesi Günü sabâha karşı Ankara’da şehîden âhırete irtihâl etmiş ve Bağlûm Kabristânı’nda defn edilmiştir.

  “Arvâsî Seyyidleri Hânedânı”nın büyük ceddi Kâdirî ve Çeştî Tarîkat-i Aliyyesi’nin meşâyih-i kirâmından Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin, mutlak vârisi olduğu ecdâd-ı kirâmının velâyet nûrlarıyla Vân’ın Müks [Bâğçeserây] Kazâsı’nda te’sîs ettiği Arvâs Köyü, Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâʻat İʻtikâdı’nın Doğudaki en metîn, en sağlam kalesi ve “Arvâsî Seyyidleri Hânedânı”nın Sâdât-i Kirâmı’nın irşâdlarıyla asrlarca ilm ve maʻrifet nûrlarının merkezi olmuş; Şeyh Seyyid Muhammed-i Kutb-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin dokuzuncu kuşak torunlarından Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî Tarîkat-i Aliyyesi’nin velâyet nûrlarından başka Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî Tarîkat-i Aliyyesi’nin nübüvvet nûrlarıyla âlemi nûrlandırmış; nihâyet mutlak halîfesi Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî, Kübrevî, Üveysî Tarîkatleri’nde kâmil ve mükemmil mürşid, dört mezhebde sözü huccet Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri önce Doğuya ve sonra Batıya ilm ve maʻrifet nûrlarını neşr etmiştir.

  “Arvâsî Seyyidleri Hânedânı”nın Sâdât-i Kirâmı’ndan “Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm” Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî [Üçışık] “Kuddise Sirruh” Hazretleri hakkında Güneşden zerre, ummândan katre kabîlinden hâzırladığımız bu kitâbımız, beş kısm’dır:

  Birinci Kısm’da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mübârek hâl tercümesini, mâddî ve maʻnevî silsilesini, âilesini, evlâdlarını, talebelerini, halîfelerini vesîkalarla ve tafsîlâtlı yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 111 “Yüzonbir” sahîfedir.

  İkinci Kısm’da; “Silsile-i Aliyye”nin son altun halkası “Manzûr-i Nazar-i Pîrân-i Kirâm” Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mübârek hâl tercümesini, sûrî ve maʻnevî nesebini, hasebini, kardeşlerini, âilesini, evlâdlarını, eserlerini kendi “Hâl Tercümesi Risâlesi”nden ve yüzlerce arşiv vesîkasından ve kitâblardan istifâdelerle yazmaya çalıştık. Kitâbımızın bu kısmı, 334 “Üçyüzotuzdört” sahîfedir.

  Üçüncü Kısm’da; birkaç risâlesi hâric Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin mübârek sohbetleri, vaʻz-ı şerîfleri, mektûb-i âlîleri ve başka takrîrleri ve tahrîrleri, tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 3650 küsûr sahîfelik nüshalarda karışık yazıldığından; biz bunları “Risâleler”, “Mektûblar”, “Makâleler”, “Vaʻzlar”, “Sohbetler” başlığıyla tasnîf ve Arabça ve Farsça kısmlarını tercüme ettik, Osmânlı Türkçesi’yle yazılı kısmlarını sâdeleştirdik. “Risâleler”inden sonra sırasıyla “Mektûblar”ını, “Makâleler”ini, “Vaʻzlar”ını, “Sohbetler”ini yazdık. Kitâbımızın bu kısmı, 767 “Yediyüzaltmışyedi” sahîfedir.

  Dördüncü Kısm’da; Hazret-i Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Tarîkat İcâzetnâmesi” ile me’zûn buyurduğu halîfelerinden mübârek mahdûmları Şeyh Seyyid Muhammed Emîn-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin Nakş-bendî Tarîkat-i Aliyyesi’nin esâslarını ve edeblerini icmâlen beyân ettikleri “İstikâmet Risâlesi”ni tercüme ettik ve sâdeleştirdik. Kitâbımızın bu kısmı, 22 “Yirmiiki” sahîfedir.

  Beşinci Kısm’da; Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Risâleleri”nde, “Mektûbları”nda, “Makâleleri”nde, “Vaʻzları”nda, “Sohbetleri”nde istifâde ettikleri Arabça, Farsça ve Osmânlı Türkçesi ile yazılmış kitâblardan te’mîn ve tedkîk etmeye muvaffak olduğumuz 80 “Seksen” kadarının ve bu kitâbımızı hâzırlarken tedkîk ve istifâde ettiğimiz Arabça, Farsça, Osmânlı Türkçesi’yle ve Latin Harfli Türkçe yazılmış 100 küsûr kitâbın; tıpkıbasımlarını da yaptığımız 120 “Yüzyirmi” arşiv vesîkasının, gazetelerin, mecmûʻaların ve ta’rîhî fotoğrafların künyelerini yazdık.

  Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri, halîfe bırakmadan, Hicrî 29 Zi’l-Kaʻde 1362 [27 Kâsım 1943] Cumʻartesi Günü sabâha karşı Ankara’da şehîden âhırete irtihâl etmiş ve Bağlûm Kabristânı’nda defn edilmiştir.

  >