Kapat
0 Ürün
Alışveriş sepetinizde boş.
Kategoriler
  Filtreler
  Preferences
  Ara

  Adi Ortaklıkta İç Ve Dış İlişkiler

  Yayınevi : Filiz Kitabevi
  Yazar : Ahmet Ayar
  ISBN :9789753685603
  Sayfa Sayısı :272
  Baskı Sayısı :1
  Ebatlar :16.00 x 24.00
  Basım Yılı :2019
  200,00 ₺
  198,00 ₺

  İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR LİSTESİ XIII GİRİŞ 1 1.1. Konuya Genel Bir Bakış 1 1.2. Adi Ortaklık İlişkisinin Tarihi Gelişimi 4 1.3. Çalışmanın Amacı ve Sınırları 6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 9 2.1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Tanımı 9 2.2. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları 12 2.2.1. Kişi unsuru 12 2.2.2. Sözleşme unsuru 16 2.2.2.1. Genel olarak (özellikle sözleşmenin kurulması) 16 2.2.2.2. Sözleşmenin hukukî niteliği ve şekli 18 2.2.2.2.1. Hukukî niteliği 18 2.2.2.2.2. Şekli 20 2.2.2.3. İrade sakatlıklarının adi ortaklık sözleşmesine etkisi 25 2.2.2.4. Muvazaanın (danışıklılığın) ve aşırı yararlanmanın (gabinin) adi ortaklık sözleşmesine etkisi 26 2.2.2.4.1. Muvazaanın (danışıklılığın) etkisi 26 2.2.2.4.2. Aşırı yararlanmanın (gabinin) etkisi 29 2.2.3. Katılım payı (sermaye) unsuru 30 2.2.4. Ortak amaç (müşterek gaye) unsuru 31 2.2.5. Ortak amaç uğruna birlikte çaba gösterme (affectio societatis) unsuru 35 2.3. Adi Ortaklığın Benzer Hukukî Kurumlarla Karşılaştırılması 37 2.3.1. Genel olarak 37 2.3.2. Ticaret ortaklıkları (şirketleri) ile karşılaştırılması 37 2.3.3. Kat mülkiyeti (ve kat irtifakı) ile karşılaştırılması 39 2.3.4. Dernek ile karşılaştırılması 42 2.3.5. Kooperatif ile karşılaştırılması 44 2.3.6. Sonuca katılmalı tüketim ödüncü sözleşmesi ile karşılaştırılması 47 2.3.7. Sonuca katılmalı hizmet sözleşmesi ile karşılaştırılması 48 2.3.8. Ürüne katılmalı kira sözleşmesi ile karşılaştırılması 51 2.4. Adi Ortaklık Sözleşmesi İle İlgili Kanuni Düzenleme ve Bu Düzenlemenin Uygulama Alanı 52 2.4.1. Genel olarak 52 2.4.2. Türk Borçlar Kanununun adi ortaklık sözleşmesini düzenleme şeklinin yetersizliği 55 2.5. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerinin (TBK. 1-206) ve Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Ortaklıklarına İlişkin Genel Hükümlerinin (TTK. 124-210) Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği 56 2.5.1. Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin (TBK. 1-206) adi ortaklığa uygulanabilirliği 56 2.5.2. Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret ortaklıklarına ilişkin genel hükümlerinin adi ortaklığa uygulanabilirliği 62 2.6. Adi Ortaklığın Başlıca Yapılanma Şekilleri ve Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme Tipleri 63 2.6.1. Adi ortaklığın başlıca yapılanma şekilleri 63 2.6.1.1. İç ortaklık 63 2.6.1.2. Dış ortaklık 66 2.6.1.3. Çifte ortaklık 67 2.6.2. Adi ortaklık temeline dayalı farklı sözleşme tipleri 69 2.6.2.1. Genel olarak 69 2.6.2.2. Kartel 69 2.6.2.3. Konzern 71 2.6.2.4. Konsorsiyum 72 2.6.2.5. Joint venture 74 İKİNCİ BÖLÜM ADİ ORTAKLIKTA İÇ İLİŞKİLER ORTAKLARIN BORÇLARI 77 3.1. Katılım Payı (Sermaye) Borcu 77 3.1.1. Genel olarak 77 3.1.2. Katılım payı olarak getirilebilecek değerler 81 3.1.2.1. Paranın katılım payı olarak getirilmesi 83 3.1.2.2. Emeğin ve ticarî itibarın katılım payı olarak getirilmesi 86 3.1.2.3. Bir taşınır veya taşınmazın mülkiyetinin veya kullanım hakkının katılım payı olarak getirilmesi 88 3.1.2.4. Alacak hakkının katılım payı olarak getirilmesi 91 3.1.2.5. Ticarî işletmenin katılım payı olarak getirilmesi 92 3.1.3. Katılım payı borcunun ifa edilmemesi ve sonuçları 93 3.1.3.1.Genel olarak 93 3.1.3.2. Katılım payı borcunun ifasının imkânsızlığı 93 3.1.3.2.1. Baştaki ifa imkânsızlığı 93 3.1.3.2.2. Sonraki ifa imkânsızlığı 95 3.1.3.3. Katılım payı borcunun ifasında satış ve kira sözleşmeleri hükümlerinin uygulanması 96 3.1.3.3.1. Genel olarak 96 3.1.3.3.2. Yararın ve hasarın geçmesi 97 3.1.3.3.3. Katılım payı borcunu ifa eden ortağın zapttan ve ayıptan sorumluluğu 98 3.1.3.3.3.1. Katılım payı olarak taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetinin getirilmesi durumunda 98 3.1.3.3.3.1.1. Zapttan sorumluluk 98 3.1.3.3.3.1.2. Ayıptan sorumluluk 101 3.1.3.3.3.2. Katılım payı olarak taşınır veya taşınmaz bir malın kullanım hakkının getirilmesi durumunda 103 3.1.3.4. Katılım payı borcunu ifada temerrüt ve sonuçları 104 3.1.3.4.1. Genel olarak 104 3.1.3.4.2. İfa davası (Eda davası) 105 3.1.3.4.3. Temerrüt faizi 107 3.1.3.4.4. Ceza koşulu (cezaî şart) 108 3.1.3.4.5. Tazminat davası 110 3.1.3.4.6. Ortaklıktan çıkarma (ihraç) 110 3.1.3.4.7. Ortaklığın feshi 111 3.2. Sadakat Borcu 112 3.3. Özen Borcu 114 3.4. Rekabet Etmeme Borcu 118 3.5. Kazancın Paylaşılması ve Kazanç ve Zarara Katılma 121 3.5.1. Genel olarak 121 3.5.2. Kazancın paylaşılması 121 3.5.3. Kazanç ve zarara katılma 123 3.5.3.1. Genel olarak 123 3.5.3.2. Ortaklık kazanç ve zararının yönetici ortak tarafından belirlenmesi 124 3.5.3.3. Ortaklar arasında kazanç ve zararın paylaştırılması 124 3.5.3.4. Kazanç ve zararın mahkeme tarafından belirlenmesi (Kazanç payının belirlenmesi ve ödenmesi davası) 128 ORTAKLARIN HAKLARI 131 4.1. Yönetim Hakkı 131 4.2. Ortaklık İşlerini İnceleme (Denetim) Hakkı 133 4.3. Ortakların Ücret, Faiz ve Giderleri İsteme Hakkı 135 4.3.1. Genel olarak 135 4.3.2. Ortakların ortaklık işleri için yaptığı giderler, uğradıkları zararlar ve üstlendikleri borçlar 136 4.3.2.1. Gider kavramı ve istenebilecek giderler 136 4.3.2.2. Zarar kavramı ve istenebilecek zararlar 138 4.3.2.3. Borç kavramı ve ileri sürülebilecek borçlar 139 4.3.3. Ortağın avans olarak verdiği para için faiz ve sarfetmiş olduğu emek için ücret talep etme hakkı 142 4.3.3.1. Ortağın avans olarak verdiği para için faiz talep etme hakkı 142 4.3.3.2. Ortağın sarfetmiş olduğu emek için ücret talep etme hakkı 143 4.4. Tasfiye payını isteme hakkı 143 ORTAKLIK KARARLARI VE ORTAKLARIN OY HAKKI 144 5.1. Genel Olarak 144 5.2. Ortaklık Kararlarının Hukukî Niteliği 148 5.3. Ortaklık Kararlarının Konusu 149 5.4. Ortaklık Kararlarının Alınmasındaki Genel Kurallar 150 5.4.1. Genel olarak 150 5.4.2. Toplantı yeter sayısı 150 5.4.3. Karar yeter sayısı 150 5.5. Ortakların Oy Hakkı 151 5.5.1. Oy hakkının hukukî niteliği 151 5.5.2. Oy hakkının kullanımında temsil ve oy hakkının sınırlandırılması 153 5.6. Ortaklık Kararlarının Geçersizliği 155 ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ 157 6.1. Genel Olarak 157 6.2. Adi Ortaklıkta Yönetim Kavramı ve Anlamı 158 6.3. Yönetim Hakkının Kazanılması ve Kullanılması 159 6.4. Olağan ve Olağan Dışı Yönetim İşleri 160 6.4.1. Genel olarak 160 6.4.2. Olağan yönetim işleri 160 6.4.3. Olağan dışı yönetim işleri 162 6.5. Yönetici Ortakların Hukukî Durumu 165 6.6. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması 167 6.6.1. Genel olarak 167 6.6.2. Konuya ilişkin TBK. 629 hükmünün yorumlanması ve niteliği 169 6.6.3. Yönetim yetkisinin kaldırılmasında ve sınırlanmasında haklı sebep kavramı 170 6.6.4. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması hakkının kullanılması ve sonuçları 171 ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 175 7.1. Yeni Ortak Alımı, Ortaklık Payının Devri ve Alt Katılım 175 7.1.1. Genel olarak 175 7.1.2. Yeni ortak alımı 175 7.1.3. Ortaklık payının devri 178 7.1.4. Alt katılım 183 7.2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 185 7.3. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılmanın Malî Sonuçları 189 ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI İLİŞKİ BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI 191 8.1. Genel Olarak 191 8.2. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 192 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADİ ORTAKLIKTA DIŞ İLİŞKİLER DIŞ İLİŞKİDE ÖNEM ARZ EDEN VE ADİ ORTAKLIĞA HÂKİM OLAN PRENSİPLER 193 9.1. Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin ve Buna Bağlı Olarak Hak ve Fiil Ehliyetinin Bulunmaması 193 9.1.1. Genel olarak 193 9.1.2. Adi ortaklığın tüzel kişiliğinin bulunmamasının hukukî sonuçları 197 9.1.2.1. Yargılama ve takip hukuku açısından taraf ehliyetinin olmaması 197 9.1.2.2. Hukukî işlemlerde taraf olarak yer alamaması 202 9.1.2.3. Ortaklık işlemlerinden doğan borçlardan ortaklığın sorumlu olmaması 203 9.1.2.4. Ortaklığa ait taşınmaz malların ortaklık adına tapuya tescil edilememesi 205 9.1.2.5. Ortaklığın ticaret unvanı kullanamaması ve buna bağlı olarak ticaret siciline tescil edilememesi 206 9.2. Ortaklık Malvarlığına Dâhil Değerlerin Elbirliği Hâlinde Bütün Ortaklara Ait Olması 209 9.3. Sorumluluk Açısından Ortaklar Arasında Müteselsil Sorumluluk Olması 212 ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL 213 10.1. Genel Olarak 213 10.2. Ortağın Doğrudan Temsilci Olarak Hareket Etmesi 215 10.2.1. Adi Ortaklıkta Doğrudan Temsilin Şartları 216 10.2.1.1. Temsil yetkisinin varlığı 216 10.2.1.1.1. Temsil yetkisinin verilmesinde şekil sorunu 217 10.2.1.2. Temsilcinin tüm ortaklar adına hareket etmesi ve temsil yetkisini belli etmesi 219 10.2.2. Yönetici ortağın temsil yetkisine sahip olduğu karinesi (TBK. 637/III) 221 10.2.3. Ortakların yetkisiz temsili 223 10.3. Ortağın Dolaylı Temsilci Olarak Hareket Etmesi 225 10.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 230 ADİ ORTAKLIKTA TEMSİLİN SONUÇLARI VE SORUMLULUK 232 11.1. Genel Olarak 232 11.2. Doğrudan Temsilin Söz Konusu Olduğu Hallerde 232 11.3. Dolaylı Temsilin Söz Konusu Olduğu Hallerde 233 11.4. Müteselsil Sorumluluk 233 SONUÇ 240 KAYNAKÇA 245

  İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR LİSTESİ XIII GİRİŞ 1 1.1. Konuya Genel Bir Bakış 1 1.2. Adi Ortaklık İlişkisinin Tarihi Gelişimi 4 1.3. Çalışmanın Amacı ve Sınırları 6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 9 2.1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Tanımı 9 2.2. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları 12 2.2.1. Kişi unsuru 12 2.2.2. Sözleşme unsuru 16 2.2.2.1. Genel olarak (özellikle sözleşmenin kurulması) 16 2.2.2.2. Sözleşmenin hukukî niteliği ve şekli 18 2.2.2.2.1. Hukukî niteliği 18 2.2.2.2.2. Şekli 20 2.2.2.3. İrade sakatlıklarının adi ortaklık sözleşmesine etkisi 25 2.2.2.4. Muvazaanın (danışıklılığın) ve aşırı yararlanmanın (gabinin) adi ortaklık sözleşmesine etkisi 26 2.2.2.4.1. Muvazaanın (danışıklılığın) etkisi 26 2.2.2.4.2. Aşırı yararlanmanın (gabinin) etkisi 29 2.2.3. Katılım payı (sermaye) unsuru 30 2.2.4. Ortak amaç (müşterek gaye) unsuru 31 2.2.5. Ortak amaç uğruna birlikte çaba gösterme (affectio societatis) unsuru 35 2.3. Adi Ortaklığın Benzer Hukukî Kurumlarla Karşılaştırılması 37 2.3.1. Genel olarak 37 2.3.2. Ticaret ortaklıkları (şirketleri) ile karşılaştırılması 37 2.3.3. Kat mülkiyeti (ve kat irtifakı) ile karşılaştırılması 39 2.3.4. Dernek ile karşılaştırılması 42 2.3.5. Kooperatif ile karşılaştırılması 44 2.3.6. Sonuca katılmalı tüketim ödüncü sözleşmesi ile karşılaştırılması 47 2.3.7. Sonuca katılmalı hizmet sözleşmesi ile karşılaştırılması 48 2.3.8. Ürüne katılmalı kira sözleşmesi ile karşılaştırılması 51 2.4. Adi Ortaklık Sözleşmesi İle İlgili Kanuni Düzenleme ve Bu Düzenlemenin Uygulama Alanı 52 2.4.1. Genel olarak 52 2.4.2. Türk Borçlar Kanununun adi ortaklık sözleşmesini düzenleme şeklinin yetersizliği 55 2.5. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerinin (TBK. 1-206) ve Türk Ticaret Kanunu’nun Ticaret Ortaklıklarına İlişkin Genel Hükümlerinin (TTK. 124-210) Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği 56 2.5.1. Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin (TBK. 1-206) adi ortaklığa uygulanabilirliği 56 2.5.2. Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret ortaklıklarına ilişkin genel hükümlerinin adi ortaklığa uygulanabilirliği 62 2.6. Adi Ortaklığın Başlıca Yapılanma Şekilleri ve Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme Tipleri 63 2.6.1. Adi ortaklığın başlıca yapılanma şekilleri 63 2.6.1.1. İç ortaklık 63 2.6.1.2. Dış ortaklık 66 2.6.1.3. Çifte ortaklık 67 2.6.2. Adi ortaklık temeline dayalı farklı sözleşme tipleri 69 2.6.2.1. Genel olarak 69 2.6.2.2. Kartel 69 2.6.2.3. Konzern 71 2.6.2.4. Konsorsiyum 72 2.6.2.5. Joint venture 74 İKİNCİ BÖLÜM ADİ ORTAKLIKTA İÇ İLİŞKİLER ORTAKLARIN BORÇLARI 77 3.1. Katılım Payı (Sermaye) Borcu 77 3.1.1. Genel olarak 77 3.1.2. Katılım payı olarak getirilebilecek değerler 81 3.1.2.1. Paranın katılım payı olarak getirilmesi 83 3.1.2.2. Emeğin ve ticarî itibarın katılım payı olarak getirilmesi 86 3.1.2.3. Bir taşınır veya taşınmazın mülkiyetinin veya kullanım hakkının katılım payı olarak getirilmesi 88 3.1.2.4. Alacak hakkının katılım payı olarak getirilmesi 91 3.1.2.5. Ticarî işletmenin katılım payı olarak getirilmesi 92 3.1.3. Katılım payı borcunun ifa edilmemesi ve sonuçları 93 3.1.3.1.Genel olarak 93 3.1.3.2. Katılım payı borcunun ifasının imkânsızlığı 93 3.1.3.2.1. Baştaki ifa imkânsızlığı 93 3.1.3.2.2. Sonraki ifa imkânsızlığı 95 3.1.3.3. Katılım payı borcunun ifasında satış ve kira sözleşmeleri hükümlerinin uygulanması 96 3.1.3.3.1. Genel olarak 96 3.1.3.3.2. Yararın ve hasarın geçmesi 97 3.1.3.3.3. Katılım payı borcunu ifa eden ortağın zapttan ve ayıptan sorumluluğu 98 3.1.3.3.3.1. Katılım payı olarak taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetinin getirilmesi durumunda 98 3.1.3.3.3.1.1. Zapttan sorumluluk 98 3.1.3.3.3.1.2. Ayıptan sorumluluk 101 3.1.3.3.3.2. Katılım payı olarak taşınır veya taşınmaz bir malın kullanım hakkının getirilmesi durumunda 103 3.1.3.4. Katılım payı borcunu ifada temerrüt ve sonuçları 104 3.1.3.4.1. Genel olarak 104 3.1.3.4.2. İfa davası (Eda davası) 105 3.1.3.4.3. Temerrüt faizi 107 3.1.3.4.4. Ceza koşulu (cezaî şart) 108 3.1.3.4.5. Tazminat davası 110 3.1.3.4.6. Ortaklıktan çıkarma (ihraç) 110 3.1.3.4.7. Ortaklığın feshi 111 3.2. Sadakat Borcu 112 3.3. Özen Borcu 114 3.4. Rekabet Etmeme Borcu 118 3.5. Kazancın Paylaşılması ve Kazanç ve Zarara Katılma 121 3.5.1. Genel olarak 121 3.5.2. Kazancın paylaşılması 121 3.5.3. Kazanç ve zarara katılma 123 3.5.3.1. Genel olarak 123 3.5.3.2. Ortaklık kazanç ve zararının yönetici ortak tarafından belirlenmesi 124 3.5.3.3. Ortaklar arasında kazanç ve zararın paylaştırılması 124 3.5.3.4. Kazanç ve zararın mahkeme tarafından belirlenmesi (Kazanç payının belirlenmesi ve ödenmesi davası) 128 ORTAKLARIN HAKLARI 131 4.1. Yönetim Hakkı 131 4.2. Ortaklık İşlerini İnceleme (Denetim) Hakkı 133 4.3. Ortakların Ücret, Faiz ve Giderleri İsteme Hakkı 135 4.3.1. Genel olarak 135 4.3.2. Ortakların ortaklık işleri için yaptığı giderler, uğradıkları zararlar ve üstlendikleri borçlar 136 4.3.2.1. Gider kavramı ve istenebilecek giderler 136 4.3.2.2. Zarar kavramı ve istenebilecek zararlar 138 4.3.2.3. Borç kavramı ve ileri sürülebilecek borçlar 139 4.3.3. Ortağın avans olarak verdiği para için faiz ve sarfetmiş olduğu emek için ücret talep etme hakkı 142 4.3.3.1. Ortağın avans olarak verdiği para için faiz talep etme hakkı 142 4.3.3.2. Ortağın sarfetmiş olduğu emek için ücret talep etme hakkı 143 4.4. Tasfiye payını isteme hakkı 143 ORTAKLIK KARARLARI VE ORTAKLARIN OY HAKKI 144 5.1. Genel Olarak 144 5.2. Ortaklık Kararlarının Hukukî Niteliği 148 5.3. Ortaklık Kararlarının Konusu 149 5.4. Ortaklık Kararlarının Alınmasındaki Genel Kurallar 150 5.4.1. Genel olarak 150 5.4.2. Toplantı yeter sayısı 150 5.4.3. Karar yeter sayısı 150 5.5. Ortakların Oy Hakkı 151 5.5.1. Oy hakkının hukukî niteliği 151 5.5.2. Oy hakkının kullanımında temsil ve oy hakkının sınırlandırılması 153 5.6. Ortaklık Kararlarının Geçersizliği 155 ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ 157 6.1. Genel Olarak 157 6.2. Adi Ortaklıkta Yönetim Kavramı ve Anlamı 158 6.3. Yönetim Hakkının Kazanılması ve Kullanılması 159 6.4. Olağan ve Olağan Dışı Yönetim İşleri 160 6.4.1. Genel olarak 160 6.4.2. Olağan yönetim işleri 160 6.4.3. Olağan dışı yönetim işleri 162 6.5. Yönetici Ortakların Hukukî Durumu 165 6.6. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması 167 6.6.1. Genel olarak 167 6.6.2. Konuya ilişkin TBK. 629 hükmünün yorumlanması ve niteliği 169 6.6.3. Yönetim yetkisinin kaldırılmasında ve sınırlanmasında haklı sebep kavramı 170 6.6.4. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması hakkının kullanılması ve sonuçları 171 ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 175 7.1. Yeni Ortak Alımı, Ortaklık Payının Devri ve Alt Katılım 175 7.1.1. Genel olarak 175 7.1.2. Yeni ortak alımı 175 7.1.3. Ortaklık payının devri 178 7.1.4. Alt katılım 183 7.2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 185 7.3. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılmanın Malî Sonuçları 189 ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI İLİŞKİ BAKIMINDAN ZAMANAŞIMI 191 8.1. Genel Olarak 191 8.2. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 192 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADİ ORTAKLIKTA DIŞ İLİŞKİLER DIŞ İLİŞKİDE ÖNEM ARZ EDEN VE ADİ ORTAKLIĞA HÂKİM OLAN PRENSİPLER 193 9.1. Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin ve Buna Bağlı Olarak Hak ve Fiil Ehliyetinin Bulunmaması 193 9.1.1. Genel olarak 193 9.1.2. Adi ortaklığın tüzel kişiliğinin bulunmamasının hukukî sonuçları 197 9.1.2.1. Yargılama ve takip hukuku açısından taraf ehliyetinin olmaması 197 9.1.2.2. Hukukî işlemlerde taraf olarak yer alamaması 202 9.1.2.3. Ortaklık işlemlerinden doğan borçlardan ortaklığın sorumlu olmaması 203 9.1.2.4. Ortaklığa ait taşınmaz malların ortaklık adına tapuya tescil edilememesi 205 9.1.2.5. Ortaklığın ticaret unvanı kullanamaması ve buna bağlı olarak ticaret siciline tescil edilememesi 206 9.2. Ortaklık Malvarlığına Dâhil Değerlerin Elbirliği Hâlinde Bütün Ortaklara Ait Olması 209 9.3. Sorumluluk Açısından Ortaklar Arasında Müteselsil Sorumluluk Olması 212 ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL 213 10.1. Genel Olarak 213 10.2. Ortağın Doğrudan Temsilci Olarak Hareket Etmesi 215 10.2.1. Adi Ortaklıkta Doğrudan Temsilin Şartları 216 10.2.1.1. Temsil yetkisinin varlığı 216 10.2.1.1.1. Temsil yetkisinin verilmesinde şekil sorunu 217 10.2.1.2. Temsilcinin tüm ortaklar adına hareket etmesi ve temsil yetkisini belli etmesi 219 10.2.2. Yönetici ortağın temsil yetkisine sahip olduğu karinesi (TBK. 637/III) 221 10.2.3. Ortakların yetkisiz temsili 223 10.3. Ortağın Dolaylı Temsilci Olarak Hareket Etmesi 225 10.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 230 ADİ ORTAKLIKTA TEMSİLİN SONUÇLARI VE SORUMLULUK 232 11.1. Genel Olarak 232 11.2. Doğrudan Temsilin Söz Konusu Olduğu Hallerde 232 11.3. Dolaylı Temsilin Söz Konusu Olduğu Hallerde 233 11.4. Müteselsil Sorumluluk 233 SONUÇ 240 KAYNAKÇA 245

  >