• resm Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları III

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları III

Eşya Hukuku
ISBN: 9786050506174
Sayfa Sayısı: 312
Baskı Sayısı: 1
Ebatlar: 16.00 X 24.00
Basım Yılı: 2020
50,00 ₺
KİTAP HAKKINDA

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları III

Eşya Hukuku

Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları’nın 3. cildini oluşturan Eşya Hukuku Kitabı, esas itibariyle Erzincan Hukuk Fakülte-si’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığım 2000-2020 yılları arasında sınavlarda sorulan ve uygulama derslerinde çözülen pratik çalışmalar ile bu kitabın oluşturulması sürecinde eksik görülen konulara yönelik özel olarak hazırlanan çözümlü pratik çalışmalardan oluşmaktadır. Be-nimle birlikte kitabın yazarları arasında yer alan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR ve Arş. Gör. Meltem BULUT uzun yıllar medeni hukuk anabilim dalında birlikte çalıştığım ve kitabın oluşumunda çok ciddi katkıları olan değerli akademisyenlerdir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri sürecinde danışman veya jüri üyesi sıfatıyla yer aldığım bu genç akademisyenlerle birlikte kitap ya-yınlamak benim için mutluluk ve gurur vericidir. Ayrıca, geçmiş yıllar-da benimle birlikte aynı anabilim dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ceyhun ÇAKIR ve Arş. Gör. Damla Özden ÇELT’e de bu vesileyle yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

Bilindiği üzere hukuk öğretiminde teorik bilgilerin ve soyut kuralla-rın somut uyuşmazlıklara nasıl uygulanacağı ve hukuki sorunların çö-zümünde başvurulacak yöntem son derece önemlidir. Öğrencilerin hu-kuk öğrenimi sırasında edindikleri bilgileri, uygulamada nasıl değer-lendirip kullanabileceklerini de öğrenmeleri gerekir. Öğrenciler pratik çalışmalar sayesinde derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulayabil-me ve bunlardan yararlanabilme becerisini kazanırlar. Zira soyut hukuk kurallarını bilmek yetmez; aynı zamanda onları somut uyuşmazlığa doğru bir şekilde uygulamak da gerekir. Hukukçunun değeri, bilgi de-recesi ile değil, bilgisini uygulama becerisiyle ölçülür. Hukuk öğrenimi görenler kendilerine yöneltilen uygulama sorularında öncelikle uyuş-mazlık konusu olayı tam ve doğru bir şekilde anlamalı ve hukuki soru-nu tespit etmelidir. Daha sonra, olayda yer alan hukuki sorunun hangi hukuksal kurum ve kurallarla ilgili olduğunu belirlemeli, diğer bir ifa-deyle, doğru bir hukuki nitelendirme yapmalıdırlar. Nihayetinde ilgili kuralın unsur ve uygulama koşullarının somut olayda gerçekleşip ger-çekleşmediğini analiz ederek isabetli bir sonuca varabilmelidirler. Bü-tün bu akıl yürütme faaliyetleriyle ulaşılan sonuç, mantık kurallarına ve somut olay adaletine uygun düşmüyorsa öğrenci izlediği yolu tekrar gözden geçirmelidir. Bu süreçte hukuki terminolojiye uygun, açık ve akıcı bir dil kullanmalı; ifadeleri arasında düşünsel bir bağlantı oluş-turmalıdır.

Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, öğrencilerimizin eşya hukuku alanındaki pratik çalışma kitabı ihtiyacının karşılanmasıdır. Son yıllarda eşya hukuku alanında birçok pratik çalışma kitabı yayınlanmış bulunmaktadır. Belki bu kıymetli çalışmaların yanında elinizdeki kitaba ihtiyaç olmadığı düşünülebilir. İşte bu noktada, kitabın hazırlanmasının diğer amacı olan; yirmi yıldır devam eden öğretim üyeliğim sürecinde şahsım ve yakın çalışma arkadaşlarımın hazırladığı pratik çalışmaları hatıra niteliğinde kayıt altına alma düşüncesi öne çıkar. Elinizdeki ki-taba öğrenciler ve meslektaşlarımız teveccüh gösterirlerse asıl amacımız üstün gelecek ve belki de eserin gelecek yıllarda yeni basıları yapılacak, aksi takdirde çalışmada güdülen duygusal nitelikli ikinci amaç üstün gelecek ve kitap bizim için geçmiş çalışma günlerimizi anımsatan bir hatıra olacaktır. Bu sonuç dahi beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Bütün bu duygu ve düşüncelerle çalışmanın başta öğrencilerimiz ve genç hu-kukçular için yararlı olmasını ümit ve temenni ederim. 

Son olarak, kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Da-ğıtım AŞ.’nin sahibi Muharrem BAŞER’e ve yayınevi çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Kendi yorumunuzu yazın
  • Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
  • Kötü
  • Mükemmel