Kapat
0 Ürün
Alışveriş sepetinizde boş.
Kategoriler
  Filtreler
  Preferences
  Ara

  İşletmelerde Vergi Planlaması ve Türkiye Örneği

  Yayınevi : Filiz Kitabevi
  Yazar : Cholpan Oktar
  ISBN :9753682751
  Sayfa Sayısı :179
  Baskı Sayısı :1
  Ebatlar :16.00 x 24.00
  Basım Yılı :2004
  70,00 ₺
  69,30 ₺

  içindekiler ÖNSÖZ V KISALTMALAR XI GİRİŞ 1 BÖLÜM I- VERGİ PLANLAMASININ NİTELİĞİ, KAPSAMI VE AMAÇLARI ...3 A- VERGİLEMENİN ETKİLERİ, VERGİYE KARŞI TEPKİLER VE VERGİ PLANLAMASI KAVRAMI 3 B- VERGİLERİN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 10 1- Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri ve Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri 10 a) Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi Üzerindeki Etkileri 10 b) Vergilerin İşletmelerin Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri 11 (1) Hukuki Şekil Seçimini Belirleyen Faktörler 12 1- İşletme Sahip ve Ortaklannm Sorumluluğu 12 11- Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinin Düzeyi 13 111- Yasal Zorunluluklar 14 IV- Sermaye Bulma ve Hisse Devri Kolaylıklan 14 V- İşletmenin Devamlılığım Sağlama ve Kurumsallaşma Arzusu 14 VI- Yönetim ve Denetim Gücü 15 vıı- Vergisel Külfet ve Avantajlar 16 (2) Çeşitli Hukuki Şekillerde Kurulan İşletmelerde Vergi Mükellefiyeti 16 2- Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Konusu Üzerindeki Etkileri 17 3- Vergilerin İşletmelerin Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkileri 19 4- Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Süreci Üzerindeki Etkileri 19 a) Vergilerin İşletmelerin Yatırım ve Finansman Kararlan Üzerindeki Etkiîeri 20 (1) Vergi Konularının Kapsamı 21 (2) Vergi Oranları 22 (3) Muaflık, İstisna ve İndirimler 22 (4) Yatırım İndirimi 22 (5) Giderlerle İlgili Hükümler 23 (6) Amortisman Usulleri ve Oranları 25 1- Genel Olarak Amortisman ve Vergi Planlaması İlişkisi 25 11- Çeşitli Ülkelerde üygulanan Amortisman Yöntemleri 26 111- Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Rejimi 27 (a)- Varlıklarda Amortisman 27 (b)- Alacaklarda ve Sermayede Amortisman 29 (c)- Özel Haller 31 (7) Yenileme Fonu 32 (8) Sermaye Kazançlarının (Değer Artışlarının) Kısmi Olarak Vergilendirilmesi 33 (9) Dağıtılmayan Kurum Kazançlannm Vergilendirilmemesi 34 (10) İştirak Kazançlarının ve İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmemesi 34 (11) Zararların Gelecek Yıllara Nakli ve Kârlara Mahsubu 35 (12) Serbest Bölgelerle İlgili Düzenlemeler 36 5- Vergilerin İşletmelerin Üretim Süreci Üzerindeki Etkileri 36 6- Vergilerin İşletmelerin Pazarlama Politikaları Üzerindeki Etkileri 37 7- Vergilerin İşletmelerin Sona Ermeleri ve Yeniden Yapılanmaları Üzerindeki Etkileri 39 a) İşletmelerin Vergili Sona Ermesi 39 (1) Tasfiye 39 (2) Birleşme 42 b) İşletmelerin Vergisiz Sona Ermesi 44 (1) Devir 44 1- Devir Kavramı 44 11- Devir ve Vergilendirme 44 (2) Bölünme ve Hisse Değişimi 45 1- Bölünme Kavramı ve Bölünme Türleri 45 11- Bölünme ve Vergilendirme 47 BÖLÜM II- GELİR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI 49 A- GENEL OLARAK 49 B- GELİR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARININ İNCELENMESİ 50 1- Gelir Vergisinde Ar- Ge Vergi Eneiemesi 50 2- Gelir Vergisinde Gider İndirimleri 51 3- Gelir Vergisinde İstisnalar 59 a) Yatırım İndirimi İstisnası 59 (1) Yatırım İndiriminin Niteliği ve Kapsamı 60 (2) Yatırım İndiriminin Şartları 60 (3) Yatırım İndiriminin Konusu 61 (4) Yatırım İndiriminin Oranı 62 (5) Yatırım İndiriminin Başlangıcı ve Uygulama Süresi 62 (6) Yatırım İndirimine Konu Olan Aktif Değerlerin Satışı veya Devri.... 62 (7) Yatırım İndiriminde Vergi Tevkifatı 63 b) PTT Acentalarmda Kazanç İstisnası 63 c) Eğitim, Öğretim ve Staj Ödemeleri İstisnası 63 d) Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar 64 4- Gelir Vergisinde İndirimler 70 5- Gelir Vergisinde Vergi Tarifeleri 70 BÖLÜM III- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI72 A- GENEL OLARAK 72 B- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARİNİN İNCELENMESİ 74 1- Kurumlar Vergisinde Vergi Ertelemesi Yollan 74 a) Finansman Fonu 74 b) Ar- Ge Vergi Ertelemesi 75 c) Sigorta Teknik Karşılıkları 75 2- Kurumlar Vergisinde Gider İndirimleri 78 3- Kurumlar Vergisinde İstisnalar 92 a) Yatınm İndirimi İstisnası 93 b) İştirak Kazançları İ'jtisnası 93 c) Kooperatiflerde Risturn İstisnası . 95 d) Yatırım Fon ve Ortaklıklannda Kazanç İstisnası . 95 e) Rüçhan Hakkı Kuponları Satış Kazancı ve Emisyon Primleri İstisnası.... 96 f) Yurt Dışında Yapılan Bazı İşlerden Sağlanan Kazançlar İstisnası 98 g) İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası 98 BÖLÜM rv- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI 101 A- GENEL OLARAK 101 B- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARİNİN İNCELENMESİ 102 1- İstisnalar 102 a) İhracat İstisnası . 104 b) Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna 107 c) Taşımacılık İstisnası 108 d) Diplomatik İstisnalar 109 e) İthalat İstisnası . ..109 (1) Kültür ve Eğitim Amaçlı İstisnalar 110 (2) Sosyal Amaçlı İstisnalar 110 (3) Askeri Amaçh İstisnalar 111 (4) Diğer İstisnalar 111 2- İstisnadan Vazgeçme 113 3- Mal ve Hizmet Alış ve Satış Zamanlan ile Vergi Ödeme Zamanlarının Planlanması ve Vergi Fonlannın Değerlendirilmesi 114 5- Promosyon Ürünleri Teslimi 116 6- İhraç Kaydıyla Mal Teslimi ve Vergi Ertelemesi (Tecil- Terkin) 117 7- Şahıs İşletmelerinin ve Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Devri ve Dönüştürülmesi 118 8- Serbest Bölgelerde Faaliyet 120 BÖLÜM V- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI 122 A-GENEL OLARAK 122 B - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARİNİN İNCELENMESİ 123 1- İstisnalar 124 a) İhracat İstisnası 124 b) Diplomatik İstisna 125 c) Diğer İstisnalar 125 4- Promosyon Ürünleri Teslimi 128 5- Özel Tüketim Vergisinde Vergi Ertelemesi (Tecil - Terkin) 129 a) (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini 129 b) İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini 131 6- Serbest Bölgelerde Faaliyet 131 BÖLÜM VI- MÜHASEBE SİSTEMİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI 133 A- GENEL OLARAK 133 B- MÜHASEBE SİSTEMİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARININ İNCELENMESİ 135 1 - Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması 135 2- üygun Stok Değerleme Yönteminin Seçimi 136 3- üygun Amortisman Yönteminin Seçimi 139 4- Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması 140 5- Yenileme Fonu 144 6- Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oram Uygulaması 148 a) Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasından Yararlanacak Olanlar 150 b) Enflasyon Düzeltmesinin Şartlan 150 c) Düzenlemede Geçen Bazı Kavramlar 150 d) Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tarihler 152 e) Düzeltme İşleminin Uygulanması 153 O Yeniden Değerleme Oranı 154 7- Maliyet Bedeli Arttırımı 155 BÖLÜM VII- ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASI 158 A- GENEL OLARAK :.158 B- ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ VE VERGİ PLANLAMASI 159 C- SERBEST BÖLGELER VE VERGİ PLANLAMASI 161 D- TRANSFER FİYATLAMASI VE VERGİ PLANLAMASI 164 SONUÇ 166 KAYNAKLAR 169

  içindekiler ÖNSÖZ V KISALTMALAR XI GİRİŞ 1 BÖLÜM I- VERGİ PLANLAMASININ NİTELİĞİ, KAPSAMI VE AMAÇLARI ...3 A- VERGİLEMENİN ETKİLERİ, VERGİYE KARŞI TEPKİLER VE VERGİ PLANLAMASI KAVRAMI 3 B- VERGİLERİN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 10 1- Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri ve Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri 10 a) Vergilerin İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi Üzerindeki Etkileri 10 b) Vergilerin İşletmelerin Hukuki Şekil Seçimi Üzerindeki Etkileri 11 (1) Hukuki Şekil Seçimini Belirleyen Faktörler 12 1- İşletme Sahip ve Ortaklannm Sorumluluğu 12 11- Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinin Düzeyi 13 111- Yasal Zorunluluklar 14 IV- Sermaye Bulma ve Hisse Devri Kolaylıklan 14 V- İşletmenin Devamlılığım Sağlama ve Kurumsallaşma Arzusu 14 VI- Yönetim ve Denetim Gücü 15 vıı- Vergisel Külfet ve Avantajlar 16 (2) Çeşitli Hukuki Şekillerde Kurulan İşletmelerde Vergi Mükellefiyeti 16 2- Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Konusu Üzerindeki Etkileri 17 3- Vergilerin İşletmelerin Muhasebe Sistemi Üzerindeki Etkileri 19 4- Vergilerin İşletmelerin Faaliyet Süreci Üzerindeki Etkileri 19 a) Vergilerin İşletmelerin Yatırım ve Finansman Kararlan Üzerindeki Etkiîeri 20 (1) Vergi Konularının Kapsamı 21 (2) Vergi Oranları 22 (3) Muaflık, İstisna ve İndirimler 22 (4) Yatırım İndirimi 22 (5) Giderlerle İlgili Hükümler 23 (6) Amortisman Usulleri ve Oranları 25 1- Genel Olarak Amortisman ve Vergi Planlaması İlişkisi 25 11- Çeşitli Ülkelerde üygulanan Amortisman Yöntemleri 26 111- Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Rejimi 27 (a)- Varlıklarda Amortisman 27 (b)- Alacaklarda ve Sermayede Amortisman 29 (c)- Özel Haller 31 (7) Yenileme Fonu 32 (8) Sermaye Kazançlarının (Değer Artışlarının) Kısmi Olarak Vergilendirilmesi 33 (9) Dağıtılmayan Kurum Kazançlannm Vergilendirilmemesi 34 (10) İştirak Kazançlarının ve İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmemesi 34 (11) Zararların Gelecek Yıllara Nakli ve Kârlara Mahsubu 35 (12) Serbest Bölgelerle İlgili Düzenlemeler 36 5- Vergilerin İşletmelerin Üretim Süreci Üzerindeki Etkileri 36 6- Vergilerin İşletmelerin Pazarlama Politikaları Üzerindeki Etkileri 37 7- Vergilerin İşletmelerin Sona Ermeleri ve Yeniden Yapılanmaları Üzerindeki Etkileri 39 a) İşletmelerin Vergili Sona Ermesi 39 (1) Tasfiye 39 (2) Birleşme 42 b) İşletmelerin Vergisiz Sona Ermesi 44 (1) Devir 44 1- Devir Kavramı 44 11- Devir ve Vergilendirme 44 (2) Bölünme ve Hisse Değişimi 45 1- Bölünme Kavramı ve Bölünme Türleri 45 11- Bölünme ve Vergilendirme 47 BÖLÜM II- GELİR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI 49 A- GENEL OLARAK 49 B- GELİR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARININ İNCELENMESİ 50 1- Gelir Vergisinde Ar- Ge Vergi Eneiemesi 50 2- Gelir Vergisinde Gider İndirimleri 51 3- Gelir Vergisinde İstisnalar 59 a) Yatırım İndirimi İstisnası 59 (1) Yatırım İndiriminin Niteliği ve Kapsamı 60 (2) Yatırım İndiriminin Şartları 60 (3) Yatırım İndiriminin Konusu 61 (4) Yatırım İndiriminin Oranı 62 (5) Yatırım İndiriminin Başlangıcı ve Uygulama Süresi 62 (6) Yatırım İndirimine Konu Olan Aktif Değerlerin Satışı veya Devri.... 62 (7) Yatırım İndiriminde Vergi Tevkifatı 63 b) PTT Acentalarmda Kazanç İstisnası 63 c) Eğitim, Öğretim ve Staj Ödemeleri İstisnası 63 d) Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar 64 4- Gelir Vergisinde İndirimler 70 5- Gelir Vergisinde Vergi Tarifeleri 70 BÖLÜM III- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI72 A- GENEL OLARAK 72 B- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARİNİN İNCELENMESİ 74 1- Kurumlar Vergisinde Vergi Ertelemesi Yollan 74 a) Finansman Fonu 74 b) Ar- Ge Vergi Ertelemesi 75 c) Sigorta Teknik Karşılıkları 75 2- Kurumlar Vergisinde Gider İndirimleri 78 3- Kurumlar Vergisinde İstisnalar 92 a) Yatınm İndirimi İstisnası 93 b) İştirak Kazançları İ'jtisnası 93 c) Kooperatiflerde Risturn İstisnası . 95 d) Yatırım Fon ve Ortaklıklannda Kazanç İstisnası . 95 e) Rüçhan Hakkı Kuponları Satış Kazancı ve Emisyon Primleri İstisnası.... 96 f) Yurt Dışında Yapılan Bazı İşlerden Sağlanan Kazançlar İstisnası 98 g) İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası 98 BÖLÜM rv- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI 101 A- GENEL OLARAK 101 B- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARİNİN İNCELENMESİ 102 1- İstisnalar 102 a) İhracat İstisnası . 104 b) Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna 107 c) Taşımacılık İstisnası 108 d) Diplomatik İstisnalar 109 e) İthalat İstisnası . ..109 (1) Kültür ve Eğitim Amaçlı İstisnalar 110 (2) Sosyal Amaçlı İstisnalar 110 (3) Askeri Amaçh İstisnalar 111 (4) Diğer İstisnalar 111 2- İstisnadan Vazgeçme 113 3- Mal ve Hizmet Alış ve Satış Zamanlan ile Vergi Ödeme Zamanlarının Planlanması ve Vergi Fonlannın Değerlendirilmesi 114 5- Promosyon Ürünleri Teslimi 116 6- İhraç Kaydıyla Mal Teslimi ve Vergi Ertelemesi (Tecil- Terkin) 117 7- Şahıs İşletmelerinin ve Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Devri ve Dönüştürülmesi 118 8- Serbest Bölgelerde Faaliyet 120 BÖLÜM V- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI 122 A-GENEL OLARAK 122 B - ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARİNİN İNCELENMESİ 123 1- İstisnalar 124 a) İhracat İstisnası 124 b) Diplomatik İstisna 125 c) Diğer İstisnalar 125 4- Promosyon Ürünleri Teslimi 128 5- Özel Tüketim Vergisinde Vergi Ertelemesi (Tecil - Terkin) 129 a) (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini 129 b) İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini 131 6- Serbest Bölgelerde Faaliyet 131 BÖLÜM VI- MÜHASEBE SİSTEMİNDE VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI 133 A- GENEL OLARAK 133 B- MÜHASEBE SİSTEMİNDE VERGİ PLANLAMASİ ARAÇLARININ İNCELENMESİ 135 1 - Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması 135 2- üygun Stok Değerleme Yönteminin Seçimi 136 3- üygun Amortisman Yönteminin Seçimi 139 4- Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması 140 5- Yenileme Fonu 144 6- Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oram Uygulaması 148 a) Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasından Yararlanacak Olanlar 150 b) Enflasyon Düzeltmesinin Şartlan 150 c) Düzenlemede Geçen Bazı Kavramlar 150 d) Düzeltme İşleminde Esas Alınacak Tarihler 152 e) Düzeltme İşleminin Uygulanması 153 O Yeniden Değerleme Oranı 154 7- Maliyet Bedeli Arttırımı 155 BÖLÜM VII- ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASI 158 A- GENEL OLARAK :.158 B- ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ VE VERGİ PLANLAMASI 159 C- SERBEST BÖLGELER VE VERGİ PLANLAMASI 161 D- TRANSFER FİYATLAMASI VE VERGİ PLANLAMASI 164 SONUÇ 166 KAYNAKLAR 169

  >